woensdag 21 juni 2023

Beleidsregel Arbocatalogi 2019

Update van de Bijlage d.d. 21-06-2023
("2019"in de titel blijft wel gehandhaafd)

Geldend van 20-06-2023 t/m heden  >>>

---------------

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2019, nr. 2019-0000004752, tot hernieuwde vaststelling van een Beleidsregel arbocatalogi (Beleidsregel arbocatalogi 2019)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit: 

Artikel 1. Begripsbepaling
In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijk vastgestelde afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers op landelijk niveau, in een bedrijfssector, of in een branche, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in een werkgebied kan worden voldaan aan een of meer bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften.

Artikel 2. Vormvereisten arbocatalogi
Een arbocatalogus kan op gezamenlijk verzoek van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst als aan de volgende vormvereisten is voldaan:
a. de arbocatalogus is gesteld in de Nederlandse taal, tenzij het voor een bepaald werkgebied gebruikelijk is dat de werkinstructies in het Engels gegeven worden, in welk geval de arbocatalogus in de Engelse taal mag worden gesteld;
b. de arbocatalogus vermeldt bij iedere maatregel of voorziening van welk artikel of artikellid van de bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften deze een invulling is; en
c. de arbocatalogus is een goed leesbaar en praktisch bruikbaar document voor de werkgevers en werknemers.

Artikel 3. Toetsing
1. Bij de toetsing van een arbocatalogus worden de volgende criteria gehanteerd:
a. beschrijft de arbocatalogus voor welk werkgebied, landelijk, bedrijfssector of branche, de catalogus bedoeld is;
b. vertegenwoordigen de opstellers van de arbocatalogus de werkgevers en werknemers in het betreffende werkgebied, landelijk, bedrijfssector of branche;
c. komen de arbocatalogus en de mededeling, bedoeld in het tweede lid, voor een ieder kosteloos beschikbaar en worden ze goed toegankelijk;
d. zijn de in de arbocatalogus beschreven maatregelen of voorzieningen niet in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;
e. zijn de in de arbocatalogus beschreven maatregelen of voorzieningen van dien aard dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat met de navolging daarvan wordt voldaan aan een of meer bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften met betrekking tot in het werkgebied voorkomende arbeidsrisico’s; en
f. geeft de arbocatalogus aan of en zo ja op welke wijze bij de voorgestelde maatregelen of voorzieningen rekening is gehouden met bijzondere categorie├źn werknemers.

2. Het resultaat van de toetsing wordt door de minister schriftelijk aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers meegedeeld. Daarbij wordt door de minister aangegeven aan welke bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften wordt voldaan indien gewerkt wordt in overeenstemming met de arbocatalogus.

Artikel 4. Geldigheidstermijn toetsing arbocatalogi
1. De geldigheidstermijn van een toetsing is zes jaar gerekend vanaf de datum van de brief met de uitkomsten van de toetsing.
2. Vijf jaar nadat een arbocatalogus positief is getoetst, ontvangen de indieners van de minister een verzoek om de desbetreffende arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw te laten toetsen, opdat nagegaan kan worden in hoeverre de arbocatalogus nog voldoet aan de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening.
3. De termijn van zes jaar kan worden ingekort indien er naar de mening van de minister in het desbetreffende werkgebied:
a. eerder sprake is van een gewijzigde stand van de wetenschap of professionele dienstverlening; of
b. regelmatig sprake is van dusdanige bedrijfsspecifieke omstandigheden dat onverkorte toepassing van de arbocatalogus de veiligheid en gezondheid van werknemers in het desbetreffende werkgebied onvoldoende waarborgt.
4. Indien niet binnen zes maanden nadat de minister de indieners daarom heeft verzocht, gebruik is gemaakt van de gelegenheid om een arbocatalogus opnieuw te laten toetsen, verwijdert de minister de desbetreffende arbocatalogus uit de bijlage bij deze beleidsregel:
a. in het geval, bedoeld in het tweede lid, na het verstrijken van de termijn, genoemd in het eerste lid;
b. in het geval, bedoeld in het derde lid, na het verstrijken van de termijn, genoemd in de aanhef van het vierde lid.
5. De artikelen 2 en 3 zijn ten aanzien van het hernieuwde verzoek om toetsing van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Aanvullende maatregelen op bedrijfsniveau
1. Indien de naleving van een voor een bedrijf of inrichting geldende arbocatalogus, gelet op de aard van de arbeid, de werkmethoden of werkomstandigheden, naar het redelijk oordeel van de minister niet leidt tot het voorkomen of beperken van ernstige arbeidsrisico’s kan de toezichthouder, door het stellen van een eis tot naleving als bedoeld in artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, aanvullende doeltreffende maatregelen of voorzieningen eisen ter voorkoming van die risico’s.
2. Het eerste lid laat andere handhavingsbevoegdheden onverlet, waaronder de bevoegdheid, bedoeld in artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 6. Getoetste arbocatalogi
De door de minister positief getoetste arbocatalogi zijn opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel.

Artikel 7. Intrekking beleidsregel arbocatalogi 2010
1. De Beleidsregel arbocatalogi 2010 wordt ingetrokken.
2. De indieners van arbocatalogi die tot stand zijn gekomen voor 1 januari 2014 ontvangen van de minister een verzoek om de desbetreffende arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw te laten toetsen met inachtneming van deze beleidsregel.
3. Indien niet binnen zes maanden nadat de minister de indieners daarom heeft verzocht, aan het verzoek is voldaan, verwijdert de minister de desbetreffende arbocatalogus uit de bijlage bij deze beleidsregel na het verstrijken van die termijn van zes maanden.

Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de in de bijlage bij deze beleidsregel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de toetsing van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 9. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel arbocatalogi 2019.
Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. 


Den Haag, 7 juni 2019 
De Staatssecretaris van Sociale Zakenen Werkgelegenheid,

T. van Ark