donderdag 13 juni 2019

Beleidsregel Arbocatalogi 2019

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2019, nr. 2019-0000004752, tot hernieuwde vaststelling van een Beleidsregel arbocatalogi 


De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit: 

Artikel 1. Begripsbepaling
In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijk vastgestelde afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers op landelijk niveau, in een bedrijfssector, of in een branche, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in een werkgebied kan worden voldaan aan een of meer bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften.

Artikel 2. Vormvereisten arbocatalogi
Een arbocatalogus kan op gezamenlijk verzoek van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst als aan de volgende vormvereisten is voldaan:
a. de arbocatalogus is gesteld in de Nederlandse taal, tenzij het voor een bepaald werkgebied gebruikelijk is dat de werkinstructies in het Engels gegeven worden, in welk geval de arbocatalogus in de Engelse taal mag worden gesteld;
b. de arbocatalogus vermeldt bij iedere maatregel of voorziening van welk artikel of artikellid van de bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften deze een invulling is; en
c. de arbocatalogus is een goed leesbaar en praktisch bruikbaar document voor de werkgevers en werknemers.

Artikel 3. Toetsing
1. Bij de toetsing van een arbocatalogus worden de volgende criteria gehanteerd:
a. beschrijft de arbocatalogus voor welk werkgebied, landelijk, bedrijfssector of branche, de catalogus bedoeld is;
b. vertegenwoordigen de opstellers van de arbocatalogus de werkgevers en werknemers in het betreffende werkgebied, landelijk, bedrijfssector of branche;
c. komen de arbocatalogus en de mededeling, bedoeld in het tweede lid, voor een ieder kosteloos beschikbaar en worden ze goed toegankelijk;
d. zijn de in de arbocatalogus beschreven maatregelen of voorzieningen niet in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;
e. zijn de in de arbocatalogus beschreven maatregelen of voorzieningen van dien aard dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat met de navolging daarvan wordt voldaan aan een of meer bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften met betrekking tot in het werkgebied voorkomende arbeidsrisico’s; en
f. geeft de arbocatalogus aan of en zo ja op welke wijze bij de voorgestelde maatregelen of voorzieningen rekening is gehouden met bijzondere categorieën werknemers.

2. Het resultaat van de toetsing wordt door de minister schriftelijk aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers meegedeeld. Daarbij wordt door de minister aangegeven aan welke bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften wordt voldaan indien gewerkt wordt in overeenstemming met de arbocatalogus.

Artikel 4. Geldigheidstermijn toetsing arbocatalogi
1. De geldigheidstermijn van een toetsing is zes jaar gerekend vanaf de datum van de brief met de uitkomsten van de toetsing.
2. Vijf jaar nadat een arbocatalogus positief is getoetst, ontvangen de indieners van de minister een verzoek om de desbetreffende arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw te laten toetsen, opdat nagegaan kan worden in hoeverre de arbocatalogus nog voldoet aan de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening.
3. De termijn van zes jaar kan worden ingekort indien er naar de mening van de minister in het desbetreffende werkgebied:
a. eerder sprake is van een gewijzigde stand van de wetenschap of professionele dienstverlening; of
b. regelmatig sprake is van dusdanige bedrijfsspecifieke omstandigheden dat onverkorte toepassing van de arbocatalogus de veiligheid en gezondheid van werknemers in het desbetreffende werkgebied onvoldoende waarborgt.
4. Indien niet binnen zes maanden nadat de minister de indieners daarom heeft verzocht, gebruik is gemaakt van de gelegenheid om een arbocatalogus opnieuw te laten toetsen, verwijdert de minister de desbetreffende arbocatalogus uit de bijlage bij deze beleidsregel:
a. in het geval, bedoeld in het tweede lid, na het verstrijken van de termijn, genoemd in het eerste lid;
b. in het geval, bedoeld in het derde lid, na het verstrijken van de termijn, genoemd in de aanhef van het vierde lid.
5. De artikelen 2 en 3 zijn ten aanzien van het hernieuwde verzoek om toetsing van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Aanvullende maatregelen op bedrijfsniveau
1. Indien de naleving van een voor een bedrijf of inrichting geldende arbocatalogus, gelet op de aard van de arbeid, de werkmethoden of werkomstandigheden, naar het redelijk oordeel van de minister niet leidt tot het voorkomen of beperken van ernstige arbeidsrisico’s kan de toezichthouder, door het stellen van een eis tot naleving als bedoeld in artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, aanvullende doeltreffende maatregelen of voorzieningen eisen ter voorkoming van die risico’s.
2. Het eerste lid laat andere handhavingsbevoegdheden onverlet, waaronder de bevoegdheid, bedoeld in artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 6. Getoetste arbocatalogi
De door de minister positief getoetste arbocatalogi zijn opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel.

Artikel 7. Intrekking beleidsregel arbocatalogi 2010
1. De Beleidsregel arbocatalogi 2010 wordt ingetrokken.
2. De indieners van arbocatalogi die tot stand zijn gekomen voor 1 januari 2014 ontvangen van de minister een verzoek om de desbetreffende arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw te laten toetsen met inachtneming van deze beleidsregel.
3. Indien niet binnen zes maanden nadat de minister de indieners daarom heeft verzocht, aan het verzoek is voldaan, verwijdert de minister de desbetreffende arbocatalogus uit de bijlage bij deze beleidsregel na het verstrijken van die termijn van zes maanden.

Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de in de bijlage bij deze beleidsregel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de toetsing van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 9. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel arbocatalogi 2019.


Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juni 2019

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Bijlage Beleidsregel Arbocatalogi 2019

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6 VAN DE BELEIDSREGEL ARBOCATALOGI 2019

Werkgebied (branche/sector/landelijk) Voorschriften wetgeving Risico’s  Datum toetsbrief I-SZW
Aardappelen, groente en fruit, detailhandel Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek en arbeidsmiddelen (snijrisico’s) Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit
artikelen 5, 8 en 11 12 december 2008
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.14, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Aardappelen, groente en fruit, groothandel Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (trillingen, geluid, temperatuur), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), veiligheidsgedrag Arbocatalogus AGF Groothandelfonds
artikelen 8, 9 en 13 12 december 2008,
Arbobesluit 15 september 2011
artikelen 3.2, 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.4 en
24 juli 2014
Afbouw Arbowet Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers), gevaarlijke stoffen Arbocatalogus voor de afbouw
artikelen 3, 5, 8 en 11 16 december 2009,
Arbobesluit 3 mei 2010
artikelen 3.15, 3.17, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 en
Arboregeling 19 juli 2010
artikel 4.32a
Afvalbranche Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen (DME, aerosolen/hulpstoffen, legionella, verontreinigde/ asbesthoudende grond, oplosmiddelhoudend afval, teer, kwarts), biologische agentia (contact met biologisch actieve stof en afval), arbozorg, bouwproces, inrichting arbeidsplaatsen (rioolreiniging, elektrische installaties, luchtkwaliteit, brand/explosie, valgevaar, vallende voorwerpen, verkeer, meten gasconcentratie, damp-gas-luchtmengsel), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Afvalbedrijven
artikelen 3, 5, 8, 15 en 18 1 oktober 2009,
Arbobesluit 23 december 2009,
artikelen 2.15, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 t/m 2.35, 3.1, 3.2, 3.3 t/m 3.5, 3.5a t/m 3.5g, 3.9, 3.11, 3.13 t/m 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10 t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.20, 4.45 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.54d, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.1 t/m 5.6, 5.11, 5.53, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4 t/m 7.11a, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.4 13 juli 2011,
10 september 2013,
23 juni 2015,
22 februari 2018
en
14 augustus 2018
Akkerbouw en vollegrondsteelt Arbowet Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, strodekken, hogedrukreiniger), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, onkruid wieden en schoffelen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), persoonlijke beschermingsmiddelen, jongeren Arbocatalogus
artikel 10 Akkerbouw en Vollegrondsteelt
Arbobesluit 14 december 2009 en
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 13 september 2017
Ambulante handel Arbowet Fysieke belasting (tillen & dragen, duwen & trekken) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld) Arbocatalogus voor de ambulante handel
artikelen 3, tweede lid, en 8 29 oktober 2008
Arbobesluit
artikel 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 7.2
Ambulancezorg Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting (beeldschermwerk, zwangeren), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, biologische agentia (infectieziektes), persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg
artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18 30 september 2009,
Arbobesluit 9 december 2009 en
artikelen 1.42, 2.15, 4.85, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, 6.6 t/m 6.11, 8.2 en 8.3 10 maart 2015 en
Arboregeling 29 augustus 2018
hoofdstuk 5
Apotheken, openbare Arbowet Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia Arbocatalogus voor de openbare apotheken
artikelen 3, tweede lid, 2 april 2009
Arbobesluit
artikelen 1.42, 2.15, 3.5c tot en met 3.5e, 4.2, 4.3, 4.6, 4.16, 4.91, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 5.9 tot en met 5.12,
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2
Architecten Arbowet Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (verlichting, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (stress) Arbocatalogus Architecten
artikelen 3, 5 en 8 24 september 2009
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11 27 januari 2011
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Banden en wielen Arbowet Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, machineveiligheid), fysieke belasting (tillen/dragen, houding), persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche
artikelen 3, eerste lid, en 8, tweede lid 10 augustus 2009,
Arbobesluit 20 januari 2012,
artikelen 3.2, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.2, 5.3, 5.5, 6.7 t/m 6.11,7.2, 7.4a, 7.4, 7.6, 7.7, 7.11a en 8.1 t/m 8.3 8 maart 2013,
27 mei 2016 en
9 juni 2016
Bestratingen Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Bestratingen
artikelen 3, 5, 8 en 11 14 december 2009
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2
Betonmortelindustrie Arbowet Fysische factoren (geluid, trillingen, verlichting), gevaarlijke stoffen (kwarts, DME), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, gevaar derden, routering), arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus Betonmortel
artikelen 3, 5, 8, 10 en 11 23 december 2009
Arbobesluit 8 oktober 2012 en
artikelen 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 4.1c, 4.2, 4.16, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a t/m 6.11d, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.17d, 7.18, 8.1 en 8.2 9 oktober 2015
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Betonproductenindustrie Arbowet Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en acculaadplaatsen en besloten ruimten), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie
artikelen 3, 5, 8 en 18 16 juli 2009
Arbobesluit en
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.15, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d en 8.4 23 juli 2014
Binnenvaart Arbowet Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie) inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, tankschepen), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, hoogte waaronder ladders, werkbakken, laden en lossen van schepen) Arbocatalogus binnenvaart
artikelen 3, 5, 8, 10, 11 en 15 11 februari 2009,
Arbobesluit 8 april 2010
artikelen 1.1, vijfde lid, 1.36, 1.37, 3.2, 3.4, 3.5g, 3.5h, 3.10, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.3, 4.4, 4.6, 4.61a, 4.87b, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.29, 7.30, 8.2 en 8.4 en
Arboregeling 11 april 2012
artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 en 4.14
Bioscoopbedrijf Arbowet Gevaarlijke stoffen bij schoonmaak, algemeen arbobeleid (bedrijfshulpverlening), psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk) Arbocatalogus bioscoopbedrijf
artikelen 3, eerste en tweede lid, 8, 11 en 15 2 augustus 2011 en
Arbobesluit 1 februari 2012
artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 2.5, 3.9, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.78, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.23a, 7.23b, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Bloembollenteelt en -handel Arbowet Inrichting arbeidsplaats (opslag luchtwielen, zekeren machines en materieel), arbeidsmiddelen (kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen, werken op hoogte, hogedrukreiniger, handpalletwagen), fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel
artikel 8, 10 en 18 11 december 2009 en
Arbobesluit 5 september 2017
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, lid 1 en 2, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3
Bloemendetailhandel Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel
artikel 3 en 15, derde lid fysieke belasting (ergonomie), 25 augustus 2008,
Arbobesluit bedrijfshulpverlening 25 augustus 2011 en
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 11 januari 2019
Bloemenveilingen Arbowet Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld) Arbocatalogus Bloemenveilingen
artikelen 3, tweede lid, en 8 22 juli 2010
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 4.1c, 4.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14 en 6.3 25 april 2012
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Boomteelt en vaste plantenteelt Arbowet Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, zekeren machines en materieel, werken op hoogte), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, hogedrukreiniger, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, wieden en schoffelen, handmatig snoeien, oculeren, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt
artikelen 8,10 en 18 14 december 2009 en
Arbobesluit 13 september 2017
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3
Bos en natuur Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken onder bijzondere omstandigheden (taluds en hellingen)), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische belasting (trillingen, geluid, temperatuur), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, noodsituaties) biologische agentia, jongeren Arbocatalogus Bos en Natuur
artikelen 3, 5, 8, 9, 12 en 15 1 september 2009,
Arbobesluit 25 april 2012,
artikelen 1.36, 1.37, 2.15, 3.2, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.85, 4.87a, eerste, tweede, derde lid, onderdeel a tot en met d, 4.89, 4.91, 4.95, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.36 23 oktober 2012
Arboregeling en
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 11 december 2013
Bouw en infra Arbobesluit Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers) Arbocatalogus Bouw en Infra
artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 485, 4.86, 4.87 a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 23 december 2009 en
1 augustus 2018
Brandweer Arbobesluit artikel 4.45 t/m 4.54 Gevaarlijke stoffen (asbest) 14 augustus 2018
Callcenters Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) Arbocatalogus voor de Callcenterbranche
artikelen 3, 5, 8 en 11 21 december 2009
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4 8 maart 2012
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Caravan-, camper- en aanhangerbedrijven en motorenrevisiebedrijven Arbobesluit Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest, lasrook, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, metaalbewerkingsvloeistoffen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress) Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche
artikelen 2.15, 3.2, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.18, 4.45, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3 14 december 2009,
20 oktober 2011,
22 december 2011,
20 januari 2012,
11 juli 2012,
3 december 2012
en
19 december 2013
Carrosserie Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, kankerverwekkende en hinderlijke stoffen), inrichting arbeidsplaatsen Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche
artikelen 3 en 8 24 september 2009,
Arbobesluit 12 november 2012,
artikelen 3.5, 3.15, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, lid 5, 4.13, 4.15, 4.16, tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 8.1 en 8.2 30 juli 2014,
23 augustus 2017 en
7 februari 2018
Composietenindustrie Arbowet Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, Arbocatalogus Composieten
artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18 arbeidsmiddelen 9 december 2009
Arbobesluit en
artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 7 januari 2011
Arboregeling
artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29
Contractcatering Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid) Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche
artikel 8 21 december 2009 en
Arbobesluit 31 december 2015
artikelen 3.11, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.5, eerste lid, 7.7, 7.9 en 8.1
Crematoria Arbowet Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting) Arbocatalogus Crematoria
artikel 3,5 en 8 22 januari 2013
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 5 september 2014
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2
Defensie Arbowet Arbeidsomstandighedenbeleid (agressie en geweld), gevaarlijke stoffen (dieselmotorenemissie), biologische agentia Arbocatalogus Defensie
artikelen 3, tweede lid, en 5 17 juni 2015
Arbobesluit
artikelen 2.15, 4.16, tweede lid, 4.1c, eerste lid, onderdelen a t/m e, en 8.3
Arboregeling
artikel 4.20c
Dierenartspraktijken Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie), zwangeren en gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen (zoönosen) Arbocatalogus voor dierenartspraktijken
artikel 3, tweede lid, 5 en 8 4 november 2009,
Arbobesluit 6 oktober 2010
artikelen 1.42, 2.15, 4.1c, 4.2, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 en 8.3 en
Arboregeling 23 oktober 2012
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Dierentuinen Arbowet Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting) Arbocatalogus Veilig en gezond werken in de dierentuin
artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c, 11 december 2009
Arbobesluit
artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7
Drogisterijbranche Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag) Arbocatalogus voor de drogisterijbranche: met plezier werken in de drogisterij
artikel 3, tweede en vierde lid 31 mei 2012
Arbobesluit
artikel 2.15
Fabrikanten van industriële gassen Arbobesluit Fysieke belasting (beperken gevaren) Arbocatalogus
artikel 5.2 Fabrikanten van industriële gassen
19 september 2014
Fijnkeramische bedrijven Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, verlichting), arbeid door jongeren, algemeen arbobeleid (w.o. BHV), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machines, gereedschappen, installaties) Arbocatalogus van de keramist
artikel 8 26 september 2012
Arbobesluit
artikelen 1.36, 1.37, 3.2, 3.19, 4.1c, 4.6, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 en 8.2
Flexografisch bedrukken van etiketten Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten
artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18 27 juli 2011
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20
Flexografisch bedrukken van folie Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Flexodrukkers folie
artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18 27 juli 2011
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20
Fruitteelt Arbowet Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, opslag luchtwielen, zekeren van machines en materieel, werken op kasdek, hogedrukreiniger), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, hagelnetten sluiten en oprollen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus Fruitteelt
artikelen 8 en 10 11 december 2009 en
Arbobesluit 13 september 2017
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5 d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Fundering Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond), inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten, valgevaar, vallende voorwerpen, vrijkomen stikstof bij grondbevriezing), arbeidsmiddelen (algemeen, instructie), persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus Funderingsbranche
artikelen 5 en 8 23 december 2009,
Arbobesluit 30 december 2015 en
artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.16, 3.17, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16 t/m 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7 t/m 6.11, 6.11a, 6.11b t/m 6.11e, 7.3, 7.11a en 8.2 29 januari 2019
Geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen Arbowet Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende en mutagene stoffen, oplosmiddelen, voor de voortplanting giftige stoffen) Arbocatalogus Fenelab
artikelen 5 en 9 10 september 2010
Arbobesluit
artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 en 4.20
Geestelijke gezondheidszorg Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, alleen werken, ongewenste omgangsvormen), inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
artikelen 3, 5, 8, 9 en 18 4 februari 2009,
Arbobesluit 16 juni 2009,
artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.15, 3.19, 3.38, 4.1b, 4.1c, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.18, 4.19, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.2 en 8.4 21 januari 2013
Arboregeling en
artikel 5.2 19 juli 2013
Gehandicaptenzorg Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen Profijt van Arbobeleid
artikelen 3, eerste lid onder c en e, tweede lid, 4, 5, eerste lid, 8, 9, derde lid, 15 en 18 18 september 2008,
Arbobesluit 25 juni 2012
artikelen 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2 en 7.5 en
Arboregeling 13 juli 2012
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Gemeenten Arbowet Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, werkstress), fysische factoren (temperatuur, verlichting) Arbocatalogus gemeenten:
artikelen 3, 5, 8, 11 en 18 - Agressie en geweld
Arbobesluit 8 juli 2008,
artikelen 2.15, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 7 juli 2009 en
Arboregeling 28 maart 2017
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 - Gezond organiseren en Beeldschermwerk
12 januari 2011
Gemengde branche en speelgoedbranche Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld) Arbocatalogus van de Gemengde branche en Speelgoedbranche in de detailhandel
artikel 3, tweede lid 27 augustus 2010
Arbobesluit
artikel 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5
Gerechtsdeurwaarders Arbowet Arbozorg (psychosociale arbeidsbelasting) 18 augustus 2017
artikel 3, 5 en 13
Arbobesluit
artikel 2.15
Glastuinbouw Arbobesluit Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen, werken op hoogte op het kasdek), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen) gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, bestrijdingsmiddelen, meststoffen), arbeidsmiddelen (elektriciteit) Arbocatalogus Glastuinbouw
artikelen 1.2, 1.37, 3.2, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.17, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.39, 8.2, 8.3 28 december 2009, 9 maart 2012 en
29 augustus 2018
Glaszetten Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders) Arbocatalogus Glaszetten
artikelen 3, 5, 8 en 11 14 december 2009
Arbobesluit
artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15. 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3
Golfaccomodatie Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentia Arbocatalogus Golfaccomodaties
artikelen 3, eerste lid onder c, 8 en 9 19 februari 2009
Arbobesluit
artikelen 3.11, 3.17, 4.1c, 4.2a, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.11b, 7.2 eerste lid, 7.3, 7.4, 7.17c vierde lid, 8.1 en 8.2
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Graanbe- en verwerkende industrie Arbowet Gevaarlijke stoffen (algemeen, medicijnen, gevaarlijke gassen, hinderlijke, schadelijke en kankerverwekkende stoffen en biologische agentia, zoönosen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimtes), arbeidsmiddelen, fysische factoren (klimaat, geluid en trillingen) Arbocatalogus voor de Graanbe- en verwerkende industrie
artikelen 3, tweede lid, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 18 en 19 3 december 2012,
Arbobesluit 8 maart 2013,
artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.10d, 4.37, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3 19 december 2013, 24 maart 2014,12 augustus 2016 en
Arboregeling 7 augustus 2017
artikel 5.1
Grafimedia Arbowet Gevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (bewegingsruimte, algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen, arbeidsmiddelen met bedieningssysteem, hijs- en hefgereedschap), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen) Arbocatalogus Grafimedia
artikel 3, eerste en tweede lid, 13 augustus 2009,
Arbobesluit en
artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder a tot en met h, en tweede lid, 4.2, eerste lid, 4.3, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.10d, 4.62b, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18 en 7.20 29 maart 2011
Arboregeling
artikel 4.32b, 4.32c, 5.1, 5.2 en 5.3
Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproducten-industrie Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen) Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie
artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19 14 december 2009
Arbobesluit
artikelen 1.42, 3.2 3.3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23a en 8.3
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Groothandel in levensmiddelen Arbowet Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen
artikelen 5 en 8 9 november 2009
Arbobesluit
artikelen 1.37, 3.2, 3.5c, 3.5e, 3.5f, 3.14, 5.2, 5.3, 5.5, 6.11a, 6.11c, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.11a, 7.17a, 7.17c en 8.3
Groothandel in bloemen en planten Arbobesluit Fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (DME) Arbocatalogus Groothandel Bloemen en Planten
artikelen 1.42, 4.1b, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 24 december 2009
Handel in granen, zaden en peulvruchten Arbobesluit Gevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers) Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten
artikelen 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7 24 september 2009
Handel in wijn en dranken Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks) Arbocatalogus Wijn
artikelen 3, 5 en 8 19 oktober 2009
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23d en 8.1
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Hoger beroepsonderwijs Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie & pesten, agressie & geweld), algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), zwangerschap/lactatie, plaatsonafhankelijke arbeid, fysische factoren (klimaat, licht, geluid, optische straling en EMV) Arbocatalogus hbo
artikelen 3, 4, 5, 8, 9, derde lid, en 14 11 juni 2010,
Arbobesluit 8 maart 2013,
artikelen 1.1, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 1.43, 1.47, 2.15, 3.48, 4.108, 4.109, 5.1 t/m 5.3, 5.7 t/m 5.11, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, eerste lid, 6.8, eerste en tweede lid, 6.11, 6.12d, eerste lid, 6.12e, tweede lid, onder g, en 6.12g, eerste lid 26 november 2015 en
Arboregeling 20 december 2017
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Houten en kunststof jachtbouw en waterrecreatie-ondersteunende activiteiten Arbowet Gevaarlijke stoffen (lasrook, epoxy, oplosmiddelen), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar) Arbocatalogus
artikelen 8 en 11 Hiswa
Arbobesluit 6 mei 2010
artikelen 3.16, 4.1c, eerste en tweede lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.16, 4.17, 4.18 en 7.23d en
2 december 2010
Houthandel Arbowet Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), persoonlijke beschermingsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) Arbocatalogus Houthandel
artikelen 3, 8, 13 en 14 3 mei 2016 en
Arbobesluit 13 februari 2018
artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13 t/m 3.16, 5.2, 5.3, 7.3 t/m 7.8, 7.14, 7.16, 8.1 en 8.3
Hoveniers en groenvoorziening Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, verbindingswegen, valgevaar, werken op taluds en bij water, werken op daktuinen), arbeidsmiddelen (o.a. aanhangwagens, minigravers), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, epoxy, bestrijdingsmiddelen, stof van beton, steen en hout) biologische agentia (teken en ziekte van Lyme, omgaan met zwerfvuil), fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen), zwangerenbeleid, jongeren Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening
artikel 3, 5, 8, 11 en 15 7 december 2009,
Arbobesluit 9 december 2010,
artikelen 20 februari 2012,
1.36, 1.37, 1.42, 3.2, 3.3, 3.10, 3.14 t/m 3.17, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1 t/m 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.11 t/m 4.19, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.18, 7.20, 7.23, 8.1 t/m 8.3 en 9.36 18 juni 2015,
28 oktober 2015
11 juli 2016 en
20 april 2017
Huisartsenpraktijk en huisartsenposten Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (afmeting ruimte), gevaarlijke stoffen (biologische agentia, hygiënische werken, vaccinatie, naaldcontainers), arbozorg (preventiemedewerker), BHV, persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus huisartsenposten/Arbocatalogus-LHV
artikelen 3, 5, 8, 11,13 en 15 6 oktober 2009,
Arbobesluit 2 december 2010,
artikelen 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.5g, eerste lid, 3.8, 3.9, 3.19, 3.25, 3.48, 4.1c, 4.10d, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.13, 4.17, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.97, tweede lid, 4.102, 4.108, 4.109, 5.4 t/m 5.12, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 8.3, eerste lid. 21 mei 2015,
Arboregeling 17 oktober 2016 en
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 29 mei 2017
Industriële bakkerijen Arbowet Gevaarlijke stoffen (stoffen en meelstof), fysische factoren (geluid en temperatuur), fysieke belasting, machineveiligheid Arbocatalogus Industriële Bakkers
artikel 5 en 8 19 oktober 2009,
Arbobesluit 3 maart 2017 en
artikelen 3.2, 3.5c, 4.1c, lid 1, 4.4, 4.17, 4.18, 4.54a, 5.2, 5.3, 5.5, 5.13a, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11, hoofdstuk 7, 8.1 en 8.2 23 augustus 2017
Warenwetbesluit Machines
Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten Arbowet Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar) Arbocatalogus voor de sector Orsima
artikelen 3, 5, 6, 8 en 11 23 december 2009
Arbobesluit
artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5g, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3
Installatie- en isolatie Arbowet Arbeidsmiddelen (elektrische installatie), inrichting arbeidsplaatsen (werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen (asbest, kwartsstof), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus
artikel 3, 5, 6, 7 en 8 - Werken op hoogte
Arbobesluit 21 april 2009 en
artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.19, 4.1, 4.2, 4.10a t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.19, 4.46 t/m 4.54d, 5.2, t/m 5.5, 6.8 t/m 6.11, 6.11a, tweede en derde lid, 6.29b, 6.29c, 7.3 t/m 7.5, 7.18, vierde lid, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1 en 8.2 28 november 2016
- Werken (z)onder spanning
13 augustus 2009,
- Werken in kruipruimten
10 maart 2011
en
- Werken zonder stress
26 februari 2014
- Aanvulling ‘fysieke belasting’ 4 april 2016
- Aanvulling ‘asbest’ 2 december 2016
- Aanvulling ‘kwartsstof’ 7 december 2016
- Aanvulling ‘schadelijk geluid’ 22 november 2017
Jeugdzorg Arbowet Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV) Arbocatalogus Jeugdzorg
artikelen 3, 5, 13, 14 en 15 16 mei 2008,
Arbobesluit 25 oktober 2010,
artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5 26 januari 2012 en
25 september 2015
Kaasgroothandel Arbowet Fysieke belasting (dragen/tillen, tillen van hele kazen, beeldschermwerk, leeftijdsproof werkplekken), fysische factoren (klimaat, geluid), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf
artikelen 3, 5, 8 en 10 20 maart 2009,
Arbobesluit 11 juni 2010,
artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.15, 3.17, 3.19, 4.1b, 4.1c, eerste lid, onder i, 4.4, 4.6, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.105, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4, eerste lid 2 december 2010,
Arboregeling 6 juli 2011
artikelen 8.2, 8.8 en 8.10 en
26 juni 2013
Kabel & Telecom Arbowet Fysieke belasting (beeldschermwerk, handmatig bestraten, tillen, dragen, duwen en trekken, hand- en armtrillingen), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, stootgevaar, struikelen en uitglijden, vallende voorwerpen), persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen (beknelling en pletten, zakelijk autorijden), gevaarlijke stoffen (maatregelen besmette gebieden) 13 september 2017
artikel 8 en 11
Arbobesluit
artikel 3.2, 3.4, 3.11, 3.14, 3.15, 3.17, 4.89, 5.1 t/m 5.12, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.8a, 7.11a, 8.1 t/m 8.3 en 8.4
artikel
Arboregeling
artikel 5.1 t/m 5.3
Kappers Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, zwangeren), gevaarlijke stoffen(allergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld) Arbocatalogus Kappers
artikel 3 25 maart 2014
Arbobesluit
artikelen 2.15, 4.1c, eerste lid, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 5.13a
Kassenbouw- en installatie Arbobesluit Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte) Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4, 4.6, 4.18, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23c, 7.23d en 8.1 23 december 2009
Keramische (proces)industrie Arbowet Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (opslag, risico’s keramische vezels) Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie16 juli 2009, 28 april 2010 en
artikelen 3, 5, 8 en 18 30 november 2017
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4,6, 4.10c, 4.10d, 4.17, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.15, 7.16, 7.20 en 8.4
Kinderopvang Arbowet Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psycho-sociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV) Arbocatalogus Kinderopvang
artikelen 3, 5,14 en 15 6 juni 2008,
Arbobesluit 25 oktober 2010,
artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5 26 januari 2012 en
25 september 2015
Kunsteducatie Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen Arbocatalogus Kunsteducatie
artikelen 3, 5 en 8 10 augustus 2009, 9 december 2010 en
Arbobesluit 26 januari 2012
artikelen 1.42, 2.15, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3
Linnenverhuur- en wasserijbedrijven Arbobesluit Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Textielverzorging
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3 2 december 2010
Arboregeling
artikel 5.1
Mechanisch loonwerk Arbowet Arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties, besloten ruimten/mestgassen, putten en sleuven), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, strodekken, gladheidbestrijding, grondverzetmachines, zekeren van machines, werken op of aan het water), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), fysische factoren (trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (gewasbeschermingsmiddelen, stof, verontreinigde grond, uitlaatgassen), biologische agentia (zoönosen/ beroepsgerelateerde infectieziekten, insectenbeten & -steken), fysieke belasting (deuren afzetcontainers, uitruimen kassen) Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk
artikel 5, 8, 10, 11, 13, 15, 18 en 19 28 december 2009,
Arbobesluit 3 februari 2012,
artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 3.30, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.45, 4.47, 4.85, 4.87a, eerste, tweede en derde lid, a tot en met d, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2, 5.3, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18, lid 4, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d, 7.32, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 2 september 2013,
30 oktober 2013,
26 februari 2014, 29 april 2014,
12 augustus 2016,
13 juni 2017 en
4 januari 2018
Meelfabrikanten Arbowet Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, explosieve atmosferen, valgevaar) Arbocatalogus voor de meelfabrikanten
artikelen 3, 4, 8 en 11 6 juli 2011
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.16 3.17, 4.1, eerste lid, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3
Melkvee en graasdieren Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen), fysische factoren (lawaai, temperatuur) Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren
artikelen 8 en 10 9 december 2009 en
Arbobesluit 1 december 2012
artikelen
3.2, 3.5g, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3
Metaalbewerking en metalektro Arbowet Gevaarlijke stoffen (lasrook, oplosmiddelen, inhalatierisico’s, reinigen en ontvetten met spuitbus), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte, zagen), arbeidsplaatsen (besloten ruimten, valgevaar, zagen) Verbetercheck lasrook, oplosmiddelen, geluid, fysieke belasting, machineveiligheid (boormachines, kantbank, conventionele draaibank, excenter- en snelslagpers en metaal- en profielwals), werken in besloten ruimten, werken op hoogte en zagen
artikelen 5, 8 en 18 7 april 2008,
Arbobesluit 24 december 2009, 24 juni 2011,
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.5g, 3.5h, 3.16, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, 4.16, 4.17, 4.18, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, eerste lid, 6.8, derde, zevende en negende lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3 16 januari 2012,
13 maart 2013,
5 juni 2013,
19 december 2013,
26 februari 2014, 24 maart 2014,
19 juli 2016,
27 oktober 2016 en
13 februari 2018
Metaalconservering Arbowet Fysische factoren (trillingen, geluid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (besloten ruimten) Arbocatalogus Metaalconservering
artikelen 3, 5, 8 en 11 25 april 2012
Arbobesluit
artikelen 2.15, 2.28, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5g, 3.16, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Meubelindustrie Arbowet Fysieke belasting (tillen, werkhouding zwangeren, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting, trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (houtstof, oplosmiddelen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (afmetingen, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, machineveiligheid) Arbocatalogus voor de meubelindustrie
artikelen 3, 5, 8, 11 en 18 29 april 2014
Arbobesluit
artikelen 1.43, 1.47, 2.15, 3.5, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.5, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 611c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14 en 7.15
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2
Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid (BHV) Arbocatalogus MBO
artikelen 3, 5, 8 en 15 23 december 2009,
Arbobesluit 6 oktober 2010,
artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3 en 6.7 t/m 6.11 4 januari 2016 en
Arboregeling 21 februari 2019
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Mode- en interieurindustrie Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), machineveiligheid, fysische belasting (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, werkdruk), jongeren Arbocatalogus Mode- en Interieurindustrie
artikelen 3, tweede lid, 5 en 8 17 november 2009,
Arbobesluit 31 maart 2011
artikelen 1.36, 1.42, 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14 en 7.16 20 januari 2012
1 juni 2012 en
18 augustus 2017
Mode- en sportbranche Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, tillen/dragen, duwen/trekken, kassawerk) Arbocatalogus voor de Mode- en sportbranche
artikel 3, tweede lid 15 april 2013
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.13a 15 juli 2013
Motorenrevisiebedrijven Arbobesluit Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), fysieke belasting Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche
artikelen 2.15, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.18, 4.45, hoofdstuk 5, afdeling 1, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3 14 december 2009,
20 oktober 2011,
22 december 2011,
20 januari 2012, 1 februari 2012 en
23 december 2016
Natuursteen Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar), gevaarlijke stoffen voor huishoudelijk en kantinepersoneel Arbocatalogus Natuursteen
artikelen 3, tweede lid, en 8 23 december 2009, 10 maart 2011 en
Arbobesluit 26 januari 2012
artikelen 2.15, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23b, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Netwerkbedrijven energiesector Arbowet Gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, SF6, harsen verbrande kunststofmoffen, explosiegevaar), biologische agentia (dierziekte-uitbraak) fysische factoren (temperatuur, geluid, UV-straling, trillingen en schokken), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen, handmatig opbreken en herbestraten), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, werken in nauwe ruimtes) en arbeidsmiddelen Arbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector
artikelen 3, eerste en tweede lid, onder c, 5 en 18 24 december 2009,
Arbobesluit 1 november 2010,
artikelen 2.15, 2.23, 2.29, 3.2, 3.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.29, 3.30, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.10d, 4.18, 4.45, 4.45a, 4.45b, 4.47c, 4.54a, 4.54b, 4.54d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23, 7.34, 8.1, 8.2 en 8.3 4 mei 2011,
2 mei 2012,
14 november 2012,
23 oktober 2013,
3 maart 2014 en
13 september 2018
Onderwijs, primair Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld tegen personeel, discriminatie, sociale veiligheid, pesten en seksuele intimidatie), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia (legionella), fysische factoren (temperatuur, verlichting, lawaai), arbeidsplaatsen (inrichting, speeltoestellen, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (algemeen, ladders en trappen), gevaarlijke stoffen, zwangerschap, algemeen arbobeleid (arbozorg, begeleiden nieuw personeel, stagiaires) Arbocatalogus PO
artikelen 1, tweede lid, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19 28 mei 2009,
Arbobesluit 18 februari 2011,
artikelen 1.10, 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, eerste, tweede en vierde lid, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, tweede en derde lid, 4.10d, 4.18, 4.85, 4.87a, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4, 7.4a, 7.7, eerste lid, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3 2 juli 2012
Arboregeling en
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 13 juni 2014
Onderwijs, voortgezet Arbowet Inrichting arbeidsplaatsen (explosieve atmosferen, vluchtwegen, noodverlichting, doorgangen, valgevaar, kantoorwerkplek, voorkomen snijden, vallen), arbeidsmiddelen (geschiktheid, besturing), fysieke belasting (tillen/dragen, duwen/trekken, ongunstige en repeterende bewegingen, beeldschermwerk), algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (klimaat, geluid), zwangeren/ Arbocatalogus-VO
artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19 lacterenden, psychosociale arbeidsbelasting (werkstress) 28 augustus 2008,
Arbobesluit 28 mei 2009,
artikelen 1.40, 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, tweede lid, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.48, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.10a, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.13, 7.16, 7.21, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.9 3 december 2012
Arboregeling en
artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 8.10 6 november 2014
Onderzoeksinstellingen Arbowet Fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid), fysische factoren (klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, ongewenst gedrag) arbozorg (bouw, BHV) Arbocatalogus Onderzoeksinstellingen (WVOI)
artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 8 en 15 14 december 2009,
Arbobesluit 31 mei 2012
artikelen 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 3.2, 3.4, 3.5, 3.29, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4 en 7.4a en
Arboregeling 3 december 2012
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Openbare bibliotheken Arbowet Fysieke belasting (ergonomie) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting) Arbocatalogus Openbare Bibliotheken
artikel 3 3 april 2008
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 22 juli 2013
Orgelbouwers Arbowet Gevaarlijke stoffen (lood), inrichting arbeidsplaats (verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte, steigers), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus van de orgelbouwers
artikelen 3, 5, 8 en 11 21 december 2009
Arbobesluit en
artikelen 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.6, 4.13, 4.17, 4.108, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.23, 7.23b, 8.2 en 8.3 19 december 2013
Arboregeling
artikel 4.20a
Orthopedische schoentechnicus Arbowet Inrichting arbeidsplaatsen (afmeting en volume), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk) Arbocatalogus van de orthopedische schoentechnicus
artikelen 3, 8 en 15 5 oktober 2009
Arbobesluit en
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.16, 3.19, 4.4, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12, 7.4, 7.5, 7.7, 7.13, 8.1, 8.2 en 8.3 6 mei 2010
Overdrukwerk Arbowet Fysische factoren (overdruk) Arbocatalogus Werken onder overdruk
artikel 8 23 december 2009
Arbobesluit en
artikelen 6.13, 6.14, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 en 6.20 2 april 2014
Arboregeling
Bijlage XVI, onder A
Paardenhouderij Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, hogedrukreiniger), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (machines, hijsen, mobiele arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen (vloeibare stikstof, Legionella, asbest), bedrijfshulpverlening, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen, werken door 65-plussers), fysische factoren (geluid), persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus Paardenhouderij
artikel 3, 8 en 15 9 december 2009,
Arbobesluit 3 september 2014 en
artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.16, 4.6, 4.7, 4.45 t/m 4.54, 4.87b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7 t/m 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3 28 maart 2017
Papier en karton Arbowet Arbeidsmiddelen (algemeen, lockout, tagout, tryout, dakrandbeveiliging), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, DME (heftruck met hefvermogen 4 ton of minder)), fysische factoren (geluid, temperatuur/heat stress, verlichting, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, algemeen, besloten ruimte) Arbocatalogus PKGV-Industrie
artikelen 3, eerste lid, onder c, en tweede lid, 5, 8, 11, 14 en 18 8 oktober 2008,
Arbobesluit 6 april 2009,
artikelen 2.15, 3.2 t/m 3.5, 3.5g, 3.6, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.4, 4.16, tweede lid, 4.17, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.1 t/m 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7 t/m 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23 t/m 7.23d, 8.3 en 8.4 13 augustus 2009,
7 december 2009,
23 december 2009,
24 juni 2010,
4 november 2010 (2x),
5 augustus 2011,
17 mei 2013,
10 december 2013 en
4 april 2016
Parketbedrijf Arbowet Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) Arbocatalogus voor het parketbedrijf
artikelen 3, 8 en 15 16 december 2009,
Arbobesluit 22 maart 2010
artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1 en 8.3 en
Arboregeling 3 mei 2010
artikelen 5.1 en 5.2
Particuliere beveiliging Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische factoren (temperatuur) Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging
artikelen 3, 5, 8 en 11 21 september 2009,
Arbobesluit 31 maart 2011,
artikelen 1.1, vierde lid, onder a, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, en 6.1 26 januari 2012, 4 januari 2013,
Arboregeling 17 juli 2017,
artikel 5.1 8 december 2017,
25 mei 2018 en
6 maart 2019
Personenauto- en bedrijfsautobedrijven Arbowet Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, lasrook), fysische factoren (geluid, klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), arbeidsmiddelen (elektrische voertuigen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische voertuigen) Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche
artikelen 3, eerste lid, onder a en c, 8 en 11 18 december 2008,
Arbobesluit 20 oktober 2011,
artikelen 2.15, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 22 december 2011,
Arboregeling 20 januari 2012,
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 1 februari 2012,
11 juli 2012,
3 december 2012
en
19 december 2013
Platte daken Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (w.o. valgevaar), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (kwartsstof), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen, elektromagnetische velden) Arbocatalogus Platte Daken
artikelen 3, 5, 6, 7, 8 en 11 16 december 2009,
Arbobesluit 3 mei 2010,
artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11 t/m 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11.d, 6.11e, 6.12, 7.4, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 15 oktober 2014
en
31 maart 2017
Pluimveehouderij Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, elektrische installatie), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Pluimveehouderij
artikel 8 9 december 2009 en
Arbobesluit 1 december 2012
artikelen
3.2, 3.4, 3.5, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3
Pluimveeverwerkende industrie Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaatsen (valgevaar, ruimte), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysische factoren (klimaat, geluid), arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus Pluimvee
artikelen 3, 5, 8, 11 en 13 14 december 2009,
Arbobesluit 5 september 2014,
artikelen 1.41, 1.42, 3.2, 3.7, 3.9, 3.16, 3.19, 4.1, eerste lid, onder k, 4.5, 4.6, 4.85 t/m 4.99, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1 t/m 8.4 en 9.5 12 december 2014 en
28 juli 2017
Podiumkunsten Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (hijsen en heffen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), samenwerkende werkgevers, vuurgevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen (werken op hoogte, elektrische veiligheid, ondergrond, vallende voorwerpen decorbouw), arbeidsmiddelen (steigers, steigerelementen, hoogwerker) Arbocatalogus podiumkunsten
artikelen 3, 5, 8, 10, 13 en 19 22 september 2009
Arbobesluit en
artikelen 3.19, 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.23c 11 februari 2013
Productie in dranken Arbowet Fysieke belasting (ergonomie beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), inrichting arbeidsplaatsen (explosieveiligheid, valgevaar), arbeidsmiddelen (hijsen) Arbocatalogus voor de productie in dranken
artikel 8 21 december 2009
Arbobesluit
artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.16, 4.6, 4.7, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 7.4, 7.17 en 7.18
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2
Producenten van hard en zacht polyurethaanschuim Arbowet Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus PUR-producenten
artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11 14 december 2009
Arbobesluit en
artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14 25 februari 2011
Arboregeling
artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29
Producenten van lijmen en kitten Arbowet Fysische factoren (geluid, temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Lijmen
artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18 17 december 2009
Arbobesluit en
artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 25 februari 2011
Arboregeling
artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29
Productie- en leveringsbedrijven energiesector (waaronder windenergiebedrijven) Arbowet Algemeen arbobeleid (offshore communicatie en calamiteiten), Fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen), fysische factoren (trillingen, temperatuur, geluid, duiken, EMV), arbeidsmiddelen (rolsteiger, platte daken, toegang tot de gondel, sky-climber), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, werken op hoogte, elektrische schok, helicopter-operaties, hoisting op windplatforms, veilig werken in ATEX-gebieden), gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, keramische vezels, brand- en explosiegevaar, bodemas, vliegas, lasrook, koel- en snijvloeistoffen), zwangeren Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven energiesector
artikelen 3, 5 en 8 24 december 2009,
Arbobesluit 1 november 2010,
artikelen 1.42, 2.28, 2.42, 3.2, 3.5a t/m 3.5g, 3.6, 3.10, 3.16, 3.37t, 3.37v, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.7, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 5.2 t/m 5.5, 5.12, 6.2, 6.7 t/m 6.11, 6.11b t/m 6.11e, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 t/m 6.20, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23 t/m 723c, 7.34, 8.1 t/m 8.4 en 9.5b 4 mei 2011,
2 mei 2012,
19 november 2012,
23 oktober 2013,
13 mei 2016,
2 september 2016,
19 oktober 2016 en
3 maart 2017
Provincies Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk/stress, agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen), (fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (duiken, licht, klimaat en verbranding, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (werken langs de weg, besloten ruimten, verstikking, oogletsel, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (machines), gevaarlijke stoffen (biologische agentia), HNW Arbocatalogus Provincies
artikelen 3, 5, 8, 9 en 11 12 juni 2009,
Arbobesluit 10 maart 2011,
artikel 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 2.15, 3.2, 3.5, 3.5g, 3.16, 4.1c, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 5.1 t/m 5.12, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18, 7.23b, 7.23d en 7.34 15 september 2011,
Arboregeling 5 november 2013,
Hoofdstuk 5 1 augustus 2016,
20 november 2018 en
6 februari 2019
Railinfra Arbowet Arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, montage en onderhoud, hijs- en hefwerkzaamheden), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen; geluid, verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, besloten ruimten, werken op hoogte/valgevaar), gevaarlijke stoffen (kwarts), biologische agentia Arbocatalogus Arbo Spoor(t)
artikelen 3, 5, 8 en 11 19 juni 2008,
Arbobesluit 24 september 2009, 16 december 2009,
artikelen 2.26, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, vijfde lid, 3.9, 3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.4 t/m 4.7, 4.18, 4.84, 4.85, 4.86, 4.86a,4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.2, t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.4, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.3 t/m 7.5, 7.8, 7.17a, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a t/m c, 8, 8.1, 8.2 en 8.4 19 maart 2010,
Arboregeling 20 juli 2010,
artikelen 5.1 en 5.2 18 februari 2011,
7 december 2011,
11 maart 2013,
25 september 2015 en
15 februari 2017
Reclameproductie Arbowet Fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid, fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus Sign
artikelen 3, 5, 13 en 15 14 april 2010,
Arbobesluit 15 januari 2013 en
artikelen 3.2, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 6.8 t/m 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.16 en 8.1 t/m 8.4 14 juli 2015
Recreatie Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (klimaat, geluid) Arbocatalogus recreatie
artikelen 3, 8, 11 en 44 26 maart 2009,
Arbobesluit 27 oktober 2009,
artikelen 1.42, 2.15, 5.1, t/m 5.5, 5.12, 6.1 en 6.7 t/m 6.9 18 februari 2011,
Arboregeling 1 februari 2012,
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 23 oktober 2012 en
3 april 2015
Reisbranche Arbowet Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen), biologische agentia (infectiepreventie), fysische factoren (temperatuur, verlichting) Arbocatalogus voor de reisbranche
artikelen 3, 5, 8 en 15 18 juli 2014
Arbobesluit
artikelen 1.43, 1.44, 1.47, 1.51, 2.15, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87b. 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5,12, 6.1, 6.3 en 6.4
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Rijk en rechterlijke macht Arbowet Fysieke belasting (beeldschermwerk, beeldschermbrillen), fysische factoren (klimaat, verlichting), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen) Arbocatalogus sector Rijk
artikelen 3, 5, 8, 11 en 44 9 april 2010,
Arbobesluit 2 december 2010,
artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 31 oktober 2011,
Arboregeling 5 september 2013 en
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 20 december 2017
Rubberproducenten Arbowet Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Rubber
artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11 14 december 2009 en
Arbobesluit 25 februari 2011
artikelen 1.42, 3.2 t/m 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17 t/m 4.20, 4.107, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m,6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18 t/m,7.18b, 7.20, 7.23,7.23a, 7.23d, 8.1 t/m 8.4
Arboregeling
artikelen 8.2 t/m 8.11, 8.16, 8.18 t/m 8.29
Schilderen en vastgoedonderhoud Arbobesluit Gevaarlijke stoffen (wo kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers) Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud
artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b. 4.86, 4.87, 4.91, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 14 december 2009
Schoenherstellers Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen (stof, fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen) Arbocatalogus Schoentechniek
artikel 3, tweedelid 23 december 2009
Arbobesluit
artikelen 2.15, 4.4, 4.17, 4.18
Schoonmaak- en glazenwassersbranche Arbowet Fysieke belasting (valgevaar), biologische agentia, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), arbeidsmiddelen (hogedrukreiniging, werken op hoogte), fysische factoren (lawaai) Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche
artikelen 1, 3, 5, 8, eerste tot en met derde lid en 18 13 februari 2008
Arbobesluit 14 mei 2008,
artikelen 2.15, 3.2, 3.5d, 3.16, 4.1c, 4.2, eerste t/m vierde lid, lid 5, onder, a, en lid 7, 4.3 derde lid, 4.4, eerste t/m vijfde lid, 4.5, lid 4, onder a, b en c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, eerste t/m derde lid, 4.10d, eerste en tweede lid, 4.18, 4.85, 4.87b, 4.91 vijfde, zesde, achtste en negende lid, 4.91 eerste en tiende lid, 4.95, 4.97, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13 t/m 7.15, 7.23 en 8.1, zesde lid 26 februari 2014,
4 april 2016 en
13 mei 2016
Service en repareren van mobiele werktuigen Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, noodvoorzieningen, vloeren, verbindingen, valgevaar, markering) arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken) BMWT-Arbocatalogus
artikel 8 21 december 2009
Arbobesluit
artikelen 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3
Slopen Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (kwarts, asbest), arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Slopen
artikelen 3, 5, 8 en 11 9 december 2010
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.27, 3.28, 3.29, 3.34, 4.1c, 4.2, 4.45, 4.45a, 4.47c, 4.54a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.21, 7.23, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.35, 8.3 en 8.4 12 mei 2011
Arboregeling artikel 5.1 en 5.2
Sociale werkvoorziening Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening 17 november 2009,
artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 18 10 maart 2011,
Arbobesluit 17 mei 2013 en
artikelen, 2.15, 3.2, 3.4, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.3 19 december 2014
Sport Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk) Arbocatalogus Sport
artikelen 3, tweede lid, 5 en 8 21 juli 2009
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4 13 augustus 2009
Takel- en bergingsbedrijven Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), arbeidsplaats (veiligheid langs de weg) Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche
Artikel 3, derde lid
Arbobesluit
artikelen 2.15 en 3.2
Tank- en wasstations Arbowet Gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, algemeen, auto- en truckwasmiddelen), biologische agentia (legionella), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid, klimaat), fysieke belasting Arbocatalogus voor de tank- en wasstations
artikel 3, eerste en tweede lid, 5, 8 en 15 4 september 2009,
Arbobesluit 26 augustus 2011,
artikelen 2.15, 4.1c, 4.6, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a, 4.87b, 5.4, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 en 8.3 20 oktober 2011,
Arboregeling 11 december 2013,
art. 5.1 t/m 5.3 29 april 2014 en
3 april 2018
Tapijt- en textielindustrie Arbowet Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaats (kantoor), bijzondere groepen (anderstaligen, laaggeletterden, jongeren, stagiaires en uitzendkrachten), psychosociale arbeidsbelasting Arbocatalogus Tapijt- & Textielindustrie
artikelen 3, 5 en 8 7 december 2009,
Arbobesluit 6 december 2011,
artikelen 1.36, 1.40, 1.42, 2.15, 3.19, 4.1, 4.1b, 4,1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11, 5.15, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.7, 8.1 en 8.3 1 februari 2012,
Arboregeling 29 maart 2012, 23 oktober 2012,
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 31 december 2015,
18 augustus 2017 en
4 december 2017
Taxivervoer Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie) Arbocatalogus Gezond aan het stuur
artikelen 3, tweede lid, en 8 24 december 2009
Arbobesluit
artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5
Technische groothandel Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (DME en uitlaatgassen), arbeidsplaatsen (stellingen, vloeren, bordessen, laadstations, routes, transport, accu laden, vluchtwegen), algemeen arbobeleid (BHV) Arbocatalogus Technische groothandel
artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste en derde lid, 8, eerste t/m derde lid, en 15 21 januari 2013 en
Arbobesluit 7 april 2015
artikelen 1.42, 3.1b t/m 3.5, 3.5e, 3.5g, 3.6 t/m 3.9, 3.14 t/m 3.18, 4.1c, 4.6, 4.17, 5.2 t/m 5.4, 5.8 t/m 5.12, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.14 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, eerste lid, 7.23d, eerste lid, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Tentoonstellingsbedrijven Arbowet Gevaarlijke stoffen (houtstof, vluchtige organische stoffen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven
artikelen 3, 5, 8 en 11 21 december 2009
Arbobesluit en
artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 6 juli 2011
Arboregeling
5.1, 5.2 en 5.3
Textielreinigingsbedrijven Arbobesluit Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen Arbocatalogus Textielverzorging
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, t.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3 2 december 2010
Arboregeling
artikel 5.1
Thermoplastenverwerkende bedrijven Arbowet Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, Arbocatalogus Thermoplasten
artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11 arbeidsmiddelen 14 december 2009
Arbobesluit en
artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14 25 februari 2011
Arboregeling
artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29
Timmerindustrie Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), arbeidsplaatsen (algemeen), gevaarlijke stoffen (houtstof), arbeidsmiddelen (vereisten, besturingssysteem) Arbocatalogus Timmerindustrie
artikelen 3, 5, 8 en 11 7 juli 2011
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 3.2, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder b, e, f en h, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, eerste en tweede lid, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16, 8.1 en 8.2 22 augustus 2012
Transport en logistiek Arbowet Fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen, licht), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, opslag, vervoer verontreinigde grond, riool- en baggerslib), arbeidsmiddelen (keuringen, veiligheid, hefwerktuigen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar verstikking e.d., vluchtwegen, valgevaar, gevaar door voorwerpen, onderhoudsput, acculaadstation) Arbocatalogus Transport en Logistiek
artikel 8 31 mei 2012 en
Arbobesluit 11 januari 2019
artikelen 2.15, 3.1b, 3.2, 3.4, 3.5a t/m 3.5g, eerste, tweede en derde lid, onder b, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10a t/m 4.23, 4.104 t/m 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.11, 6.1 t/m 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.18, 7.18a, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikel 5.1 en 5.2
Tuincentra Arbowet Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, valgevaar), fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, steigers), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), biologische agentia Arbocatalogus Tuincentra
artikelen 3, 8 en 11 14 december 2009
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 3.1, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, tweede, derde en vierde lid, 4.91, zesde lid, 4.102 en 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b 6 mei 2010
Arboregeling
artikelen 5.1 en 5.2
Tuinzaadbedrijven Arbowet Gevaarlijke stoffen (algemeen, plantaardige materialen en huidreacties), fysieke belasting (ergonomie, microscoopwerk en pipetteren), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), werkplekinrichting (magazijnwerk, elektrische installaties, inrichtingseisen), zwangeren, gevaar voor derden en alleen werken Arbocatalogus tuinzaadbedrijven
artikelen 3, 5, eerste lid, 8 en 10, eerste lid 16 juli 2009,
Arbobesluit 12 november 2012 en
artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.48, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14a, derde lid, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.36, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.5 21 mei 2013
Uitgeverijen Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) en fysische factoren (verlichting) Arbocatalogus Gezond Uitgeven!
artikelen 3, 5, 8 en 11 29 januari 2009
Arbobesluit en
artikelen 2.15, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4 7 mei 2012
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Uitvaartzorg Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenste omgangsvormen, werkdruk, emotionele belasting), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen en biologische agentia Arbocatalogus voor de uitvaartzorg
artikelen 3, tweede lid, en 8 7 december 2009
Arbobesluit
artikelen 2.15, 4.1c, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.98, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 8.1 en 8.2
Arboregeling
artikel 5.1 en 5.2
Uitzendbranche, vaste medewerkers Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk) algemeen arbobeleid (BHV, arbeid en zwangerschap) Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers
artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 8 14, eerste lid, 15 en 19 17 augustus 2009,
Arbobesluit 13 september 2011,
artikelen 2.15, 3.19 en 5.7 t/m 5.15 15 januari 2016 en
Arboregeling 20 februari 2019
artikelen 5.1 t/m 5.3 en 5.11
Universiteiten Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsomstandighedenbeleid (risico-inventarisatie en evaluatie, voorlichting, onderricht en toezicht), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (verlichting/temperatuur/luchtverversing bij werken met gevaarlijke stoffen), algemeen arbobeleid (BHV) Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten
artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 15 24 september 2009,
Arbobesluit 8 maart 2012,
artikelen 2.15, 3.5c, eerste lid, 4.1c, 4.1d, eerste lid, 4.2 t/m 4.4, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 5.1 t/m, 5.3, 5.9 t/m 5.12, 5.14, 6.1, 6.2 en 6.3 16 juli 2013,
5 september 2013 en
15 december 2014
Universitaire Medische Centra Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (algemeen, inhalatie anesthetica, cytostatica, biologische agentia, proefdierallergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (straling: MRI), zwangerschap Arbocatalogus van de universitaire medische centra
artikelen 3, 5, 8 en 18 16 januari 2009,
Arbobesluit 1 oktober 2009,
artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.47, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97, 4.102, 4.105, 4.107, 4.108, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 5.14, 6.12, 6.28, 6.29b, 6.29c, 8.3 en 9.5a, derde lid Arboregeling 11 december 2009,
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 7 april 2011,
31 augustus 2012,
11 juli 2014,
7 oktober 2014,
5 november 2014 en
16 april 2018
Varkenshouderij Arbowet Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (elektrische installaties, verstikking ed, valgevaar), arbeidsmiddelen Arbocatalogus Varkenshouderij
artikel 8 11 december 2009 en
Arbobesluit 1 december 2012
artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2 en 8.3
Verf- en drukinktindustrie Arbobesluit Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar vallende voorwerpen) Arbocatalogus voor de verf- en drukinktindustrie
artikelen 3.5c, 3.17, 4.1c, eerste lid, onder e, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.7, 7.18, 7.18a en 7.20 14 december 2009
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen en biologische agentia, zwangerschap en arbeid, algemeen arbobeleid (BHV) Arbocatalogus VVT
artikelen 3, 5, 8 en 15 27 maart 2009,
Arbobesluit 2 juni 2010,
artikelen 1.42, 2.15, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, eerste lid, 4.17, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12 en 8.1 t/m 8.3 5 december 2011,
Arboregeling 13 juli 2012,
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 20 mei 2016 en
20 september 2018
Verplichte sociale verzekeringen Arbowet Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (klimaat) Arbocatalogus UWV/SVB
artikelen 8 21 december 2009
Arbobesluit
artikelen 2.15, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1 en 6.2
Arboregeling
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Vertikaal transport Arbowet Algemeen arbobeleid (voorlichting, instructie, toezicht), inrichting arbeidsplaatsen (i.v.m. elektrische installaties), machineveiligheid (hijsen), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus Vertikaal Transport
artikelen 8 en 10 6 juli 2010,
Arbobesluit 4 mei 2011 en
artikelen 2.28, 3.5, tweede lid, 6.7, 6.8, 7.3, 7.4, derde lid, 7.4a, vierde lid, 7.5, 7.6, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.23d en 8.1 t/m 8.3 3 juni 2016
Verzekeringen Arbowet Psychosociale Arbocatalogus in het verzekeringsbedrijf
artikel 3, tweede lid, en artikel 8 arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (beeldschermwerk) 27 maart 2009,
Arbobesluit 11 februari 2011
artikelen 2.15, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 en
Arboregeling 23 oktober 2012
artikelen 5.1, 5.2 en 5.3
Vis, groothandel Arbowet Intern transport, fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid) Arbocatalogus Groothandel in vis, Productschap Vis
artikel 3 19 augustus 2008
Arbobesluit
artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.17, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.10, hoofdstuk 6, afdeling 3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.11a, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3
Visverwerking Arbowet Inrichting arbeidsplaatsen (gladde vloeren), psychosociale arbeidsbelasting (kort cyclisch werk, werkdruk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (klimaat) Arbocatalogus Visverwerking, Productschap Vis
artikelen 3, 5, 8 en 18 19 augustus 2008
Arbobesluit
artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.11, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 8.1, 8.2 en 8.3
Vlakglas Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, handmatig tillen en dragen, openen houten kisten en frames met glas), inrichting arbeidsplaats (valgevaar, uitglijden, struikelen, snijletsel), arbeidsmiddelen (algemene veiligheid, opslag van glas), fysische factoren (geluid, kunstmatige optische straling), gevaarlijke stoffen (lood, vluchtige oplosmiddelen, zwaveldioxide, biologische agentia(legionella), persoonlijke beschermingsmiddelen Arbocatalogus voor de vlakglasbranche
artikelen 3, 5, 8, 11 en 12 15 september 2009,
Arbobesluit 6 juli 2010,
artikelen 3.2, 3.3, 3.14 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.87b, 5.1 t/m 5.6, 6.7 t/m 6.11, 6.12d t/m 6.12f, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a en 8.1 t/m 8.3 6 juli 2011,
1 december 2011,
3 december 2012,
7 april 2015 en
31 augustus 2017
Vleesindustrie Arbowet Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting werkplek, arbeidsmiddelen (mesveiligheid en machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (biologische agentia) Arbocatalogus voor de vleessector
artikelen 3, 5 en 8 12 oktober 2009 en
Arbobesluit 12 augustus 2016
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 t/m 3.25, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2 7.3, 7.4 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Arboregeling
artikelen 8.2 en 8.10
Vleeswaren Arbowet Fysieke belasting, (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen (biologische agentia) Arbocatalogus voor de vleeswarensector
artikelen 3, 5, 8, 11 en 13 9 november 2009 en
Arbobesluit 12 augustus 2016
artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 3.19, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Voetverzorging Arbowet Gevaarlijke stoffen, biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (straling, verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), zwangerschap Arbocatalogus van het voetverzorgingsbedrijf
artikelen 3, 4, 5 eerste lid, 8 vijfde lid, 9 derde lid en 18 27 mei 2009
Arbobesluit
artikelen 1.41, 1.42, 3.4, 3.19, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.20, 4.87a derde lid onder d en g, 4.89 tweede en derde lid, 4.91, 5.2 t/m 5.4, 5.8, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 7.2 tweede lid, 8.1, 8.2 en 8.3
Waterbedrijven Arbowet Algemeen arbobeleid (bouwproces) gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen, asbest), persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke belasting (knielen en kruipen, hand- en armtrillingen, tillen en dragen, struikelen en uitglijden), arbeidsmiddelen (aarding) Arbocatalogus
artikel 8 Waterbedrijven
Arbobesluit 17 juni 2015 en
hoofdstuk 2, afdeling 5, artikel 3.2, 3.11, 3.15, hoofdstuk 4, afdelingen 1, 2 en 5, artikel 5.1 t/m 5.6, 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.3, hoofdstuk 8, afdeling 1 en artikel 8.4 26 juni 2018
Waterbouw Arbowet Algemeen arbobeleid (BHV/brandveiligheid, RI&E), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, valgevaar, elektrische installaties, besloten ruimten, explosieveiligheid, besloten ruimten, brandmelding/bestrijding), fysische factoren (lawaai, duiken, niet-ioniserende straling, trillingen, temperatuur), arbeidsmiddelen (algemeen, steigers, werkbakken, ladders, hijsen/heffen, trekken, slepen, ankeren, meren, ontmeren), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (verontreinigde grond, kwarts, stortmateriaal, lasrook, biologische agentia), fysieke belasting (ergonomie, bij duiken, bij steenzetwerk) Arbocatalogus Waterbouw
artikelen 1, derde lid, onder h, 3, eerste lid, onder b, en tweede lid, 8, 11, onder b, en 44 7 oktober 2008,
Arbobesluit 24 oktober 2008,
artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5f t/m 3.5h, 3.6, 3.8 t/m 3.10, 3.13 t/m 3.17, 3.19, 3.30, 4.1, 4.1c, 4.2 t/m, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.10d, 4.18, 4.20, vijfde lid, 4.48a, tweede lid, onder a, 4.84, 4.89, vierde tot en met zevende lid, 5.2 t/m 5.6, 5.9 t/m 5.12, 6.1, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.12 t/m 6.12g, 6.15, 5.16, 6.18, hoofdstukken 7 en 8 7 april 2010,
Arboregeling 29 maart 2011,
artikelen 5.1 t/m 5.3 en 7.6 31 mei 2012,
8 maart 2013,
7 mei 2013,
22 juli 2015 en
20 mei 2016
Waterschappen Arbowet Algemeen arbobeleid (alleenwerken), psychosociale arbeidsbelasting, inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen/vallen/uitglijden, voorkomen gevaar door voorwerpen ed., explosieveiligheid), biologische agentia, arbeidsmiddelen (algemene voorschriften, besturing) Arbocatalogus sector Waterschappen (Delen 1 tot en met 5)
artikelen 3, 5 en 15 7 december 2009,
Arbobesluit 4 november 2011,
artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a t/m 3.5f, onderdeel a en b, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15 t/m 3.17, 4.1c, 4.6, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97 t/m 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.13, 7.23, 7.23c en 8.1 t/m 8.3 22 augustus 2012,
4 september 2013,
3 september 2014,
15 januari 2016 en
26 juni 2018
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), algemeen arbobeleid (BHV), biologische agentia Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
artikelen 3, 5, 13, 14 en 15 12 november 2010,
Arbobesluit 26 januari 2012 en
artikelen 1.47, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.9 t/m 5.12, 2.15, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5 25 september 2015
Wonen Arbowet Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, hardhout stof) Arbocatalogus voor de Wonenbranche
artikelen 3, tweede lid, en 8 17 december 2009 en
Arbobesluit 12 februari 2013
artikelen 2.15, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.1b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.62a, 4.62b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.1, 8.2 en 8.3
Arboregeling
artikel 4.32a
Zacht PVC Arbowet Fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen Arbocatalogus productie zacht PVC
artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18 14 december 2009
Arbobesluit en
artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 25 februari 2011
Arboregeling
artikelen 5.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29
Zeescheepvaart Arbobesluit Arbeidsmiddelen (m.b.t. (ont)meren, luikenwagen/kraan, kleine hijsmiddelen en -werktuigen Arbocatalogus voor de zeescheepvaart
artikelen 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.25 25 september 2009
Ziekenhuizen algemene en categorale Arbowet Fysieke belasting (algemeen, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld, ongewenst gedrag (onderling)), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren, bedrijfshulpverlening Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen
artikelen 3, 4, 5, 8, 15 en 16 9 juni 2009
Arbobesluit en
artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.41, 1.42, 2.15, 3.5g, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.18, eerste tot en met derde lid, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 5 februari 2014
Arboregeling
artikel 5.2
Zoetwarenindustrie Arbowet Fysieke belasting (ergonomie). fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (w.o. meelstof, asbest) Arbocatalogus Zoetwarenbranche (koek en snoep),
artikelen 3, 5, 8 en 11 24 juni 2011 en
Arbobesluit 3 mei 2017
artikelen 32, 3.4, 3.14, 3.15. 3.16, 3.17, 4.1, 4.1b, tweede lid, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.37 t/m 4.54d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17c, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4
Zuivelindustrie Arbowet Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, elektrische installaties, railing/hekwerk bordessen & tanks), arbeidsmiddelen (machineveiligheid) Arbocatalogus voor de Zuivelindustrie
artikelen 5, 8 en 15 24 september 2009,
Arbobesluit 31 augustus 2012,
artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 11 april 2013 en
Arboregeling 14 november 2017
artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 8.2 en 8.10